top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN J. HOEKSMA MONTAGE & TIMMERWERKEN
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 23084550 d.d. 22 DECEMBER 2011

 

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hoeksma: de heer J. Hoeksma h.o.d.n. J. Hoeksma
Montage & Timmerwerken, wonende te Dordrecht;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of
rechtspersoon met wie Hoeksma een Overeenkomst
aangaat dan wel aan wie Hoeksma een aanbieding doet;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen
Hoeksma en Opdrachtgever tot stand komt, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle
Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige)
handelingen en rechtshandelingen van Hoeksma en
Opdrachtgever terzake.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de
Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts
indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben
uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
1.4 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene en/of
bijzondere voorwaarden zullen nimmer van toepassing zijn,
tenzij Hoeksma de toepasselijkheid van dergelijke
voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
1.5 Niet alleen Hoeksma, maar ook alle personen die bij de
uitvoering van enige Overeenkomst zijn ingeschakeld, kunnen
op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Hoeksma, daaronder
begrepen catalogi en brochures, zijn vrijblijvend tenzij deze
een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt
aanvaard, heeft Hoeksma het recht het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2.3 Ten aanzien van opdrachten of wijzigingen daarin waaraan
geen offerte van Hoeksma ten grondslag ligt, geldt dat de
Overeenkomst totstandkomt wanneer Hoeksma binnen acht
dagen na ontvangst van de opdracht respectievelijk de
wijziging daarin, deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de
uitvoering van de werkzaamheden begint.
3. GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
3.1 Een Overeenkomst tot verbouwing, reparatie of advisering
heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die
Hoeksma redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.
3.2 Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn
dan voorzien, moet Hoeksma zijn werkzaamheden opschorten
en met Opdrachtgever overleggen over het al dan niet
voortzetten van de werkzaamheden en de wijze waarop deze
werkzaamheden al dan niet worden voortgezet. Hoeksma
heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds
verrichte werk en daarmee verband houdende kosten.
4. PRIJZEN
4.1 De door Hoeksma gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en
gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de
Overeenkomst geldende kostenfactoren.
4.2 Indien na datum van totstandkoming van de Overeenkomst,
één of meer kostenfactoren een wijziging ondergaan, is
Hoeksma gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
4.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, welke niet
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is deze
gerechtigd, ingeval sprake is van een verhoging van de prijs
op grond van het voorgaande lid bepaalde, de Overeenkomst
binnen een termijn van vijf werkdagen, nadat hij van de
prijsverhoging heeft vernomen, te ontbinden.
4.4 Indien als gevolg van het ontbreken van alle benodigde
gegevens door Hoeksma een richtprijs is overeengekomen en
tijdens de voorbereiding of uitvoering van het werk blijkt dat de
prijs meer dan 10% zal afwijken van de opgegeven richtprijs,
is Opdrachtgever binnen vijf dagen nadat hij van de
betreffende prijsverhoging kennis heeft genomen, bevoegd de
Overeenkomst tussentijds te ontbinden, echter onder
verrekening van hetgeen al uitgevoerd en/of geleverd is.
4.5 Indien Hoeksma de werkzaamheden verricht tegen een vast
uurtarief, zal hij Opdrachtgever in een daartoe met
Opdrachtgever overeen te komen frequentie op de hoogte
houden van het beloop van zijn werkzaamheden door
toezending van een opgave van de door hem gewerkte uren.
5. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
5.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Hoeksma tijdig kan
beschikken:
- over de, voor de deugdelijke uitvoering van de
overeenkomst door Hoeksma, benodigde gegevens en
goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen);
- over het gebouw of het terrein waarop het werk moet
worden uitgevoerd;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische
machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere
voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
- over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en
leidingen.
5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid
van de door hem verstrekte gegevens en vrijwaart Hoeksma
voor alle eventuele aanspraken van derden tegenover hem
verband houdend met het feit dat de door Opdrachtgever
verstrekte gegevens onvolledig dan wel geheel of gedeeltelijk
onjuist waren.
5.3 De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van
Opdrachtgever.
5.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk
van Hoeksma behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht,
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt.
5.5 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de
werkzaamheden door Hoeksma kunnen worden uitgevoerd
zonder dat Hoeksma wordt gehinderd door Opdrachtgever,
derden of (huis)dieren en dat geen derden of (huis)dieren zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar de
werkzaamheden door Hoeksma worden verricht.
5.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Hoeksma
voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te
worden vergoed.
6. VERPLICHTINGEN VAN HOEKSMA
6.1 Hoeksma zal het werk goed en deugdelijk en naar de
bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren.
6.2 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor
verantwoordelijkheid van Hoeksma met ingang van de datum
van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag van
(op)levering.
6.3 Uitvoering van de werkzaamheden en levering van materialen
geschiedt aan het woonadres van Opdrachtgever, tenzij
anders is overeengekomen
7. (OP)LEVERING,LEVERTIJDEN, ONDERHOUDSTERMIJN
7.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 De levertijd vangt aan op de dag van totstandkoming van de
overeenkomst.
7.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer Hoeksma hetzij schriftelijk hetzij mondeling
Opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing
van het werk en deze het werk, al dan niet onder
voorbehoud, heeft goedgekeurd;
- na verloop van 8 dagen, nadat Hoeksma schriftelijk aan
Opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid
is en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die
termijn op te nemen;
- bij ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever,
met dien verstande dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
7.4 Kleine gebreken welke gevoeglijk binnen 30 dagen na de dag
waarop het werk overeenkomstig 7.3 als opgeleverd wordt
beschouwd.kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
onthouding van goedkeuring mogen zijn.
7.5 Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is
Opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te
doen aan Hoeksma, onder opgaaf van redenen.
7.6 Hoeksma is gehouden de in 7.4 bedoelde kleine gebreken,
voor zover bij partijen bekend ten tijde van de oplevering, zo
spoedig mogelijk te herstellen.
8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of
namens hem verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen,
bestekken of uitvoeringsvoorschriften, alsmede voor de door
of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen,
daaronder begrepen de invloed, die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen, waaronder die
bedoeld in artikel 5.1.
8.2 Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die
Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, danwel door hem
zijn voorgeschreven, waaronder mede begrepen de grond
waarop Opdrachtgever het werk laat uitvoeren, gebreken
mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de
daardoor veroorzaakte schade.
8.3 Hoeksma is niet aansprakelijk voor schade (aan het werk) als
gevolg van door Opdrachtgever of in diens opdracht door
derden uitgevoerde werkzaamheden.
8.4 Indien Opdrachtgever werkzaamheden met Hoeksma uitvoert,
handelt hij op eigen risico.
8.5 Indien schade ontstaat doordat Hoeksma bij de uitoefening
van zijn werkzaamheden wordt gehinderd door
Opdrachtgever, derden of (huis)dieren of doordat
Opdrachtgever, derden of (huis)dieren zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden door
Hoeksma worden verricht, is Hoeksma daarvoor niet
aansprakelijk
8.6 Na oplevering is Hoeksma niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk tenzij sprake is van het geval
voorzien in artikel 7:759 BW en het werk door schuld van
Hoeksma een verborgen gebrek bevat,. Van een geborgen
gebrek is slechts sprake indien het, ondanks nauwlettend
toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het
werk redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.
8.7 De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is
niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee
jaren nadat de opdrachtgever heeft geprotesteerd, althans
door verloop van 20 jaren na oplevering.
8.8 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst zich onverhoopt
een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van
Hoeksma leidt, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het
bedrag of de bedragen waarop de door Hoeksma afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met
inbegrip van het eigen risico dat Hoeksma in verband met die
verzekering draagt.
8.9 Opdrachtnemer zal Hoeksma vrijwaren voor alle aanspraken
van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten of renten, waarvoor Hoeksma
niet aansprakelijkheid is.
9. BETALINGEN
9.1 Indien niet anderszins is overeengekomen, dient
Opdrachtgever de prijs te allen tijde contant bij (op)levering te
betalen.
9.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden
gezonden, dan dient Opdrachtgever de prijs te voldoen binnen
8 dagen na factuurdatum.
9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de
vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente vermeerderd met 2%.
9.4 Indien Hoeksma bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever tot
incasso zal overgaan, zullen alle door Hoeksma gemaakte of
nog te maken kosten, alsmede die welke daarmee verband
houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten,
zijnde minimaal 15% over de hoofdsom, ten laste van de
Opdrachtgever komen, onverminderd het in artikel 9.3
bepaalde.
10. OVERMACHT
10.1 Indien Hoeksma door een niet-toerekenbare tekortkoming
(overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever
kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmachttoestand.
10.2 Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd,
hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.3 Ingeval van overmacht aan de zijde van Hoeksma heeft
Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook
niet indien Hoeksma als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht hebben.
10.4 Onder overmacht van Hoeksma wordt verstaan elke van de wil
van Hoeksma onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van hem
kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde
van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot
die omstandigheden worden ook gerekend: staking, brand,
defecten aan machines van Hoeksma, niet nakoming van de
(leverings)verplichtingen ongeacht uit hoofde van welke
oorzaak van de toeleverancier(s) van Hoeksma, stagnatie of
andere problemen bij het eigen of door derden verzorgde
transport, maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede
het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning.
11. VERZUIM EN ONTBINDING
11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet
aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of
deze voorwaarden mochten voortvloeien, is Opdrachtgever
zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hoeksma gerechtigd
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die
Overeenkomst en direct daarmee samenhangende
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder
dat Hoeksma tot enige schadevergoeding is gehouden en
onverminderd de Hoeksma verder toekomende rechten.
11.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of
faillissement van Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van Opdrachtgever, danwel - indien Opdrachtgever
een natuurlijk persoon is - onder curatele stelling van
Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met
Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij
Hoeksma Opdrachtgever binnen een redelijke termijn
meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende
Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Hoeksma
zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de
betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling
voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Hoeksma verder
toekomende rechten.
11.3 In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle
vorderingen van Hoeksma op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar, is Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke
teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft Hoeksma
het recht om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te
betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.
12. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet
anders door de Wet dwingend voorgeschreven, zijn
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te
Dordrecht.

 


© Copyright De Koning Advocaten – Dordrecht & J. Hoeksma
Montage & Timmerwerken - Dordrecht

bottom of page